Miljöpolicy

För oss är det en självklarhet att värna om vår miljö.

  • Miljöarbetet skall bygga på en helhetssyn som utgår ifrån kretsloppstanken och skall bidra till en varaktig hållbar utveckling.
  • Miljöarbetet skall styras av vad som är tekniskt möjligt, ekologiskt motiverat och ekonomiskt försvarbart.
  • Vi ska integrera miljöarbetet i den dagliga verksamheten där varje beslut skall omfatta eventuella miljökonsekvenser.
  • Vi skall engagera och utbilda våra medarbetare i miljöarbetet.
  • Varje medarbetare skall förstå miljökonsekvenserna av sitt handlande och kunna ta ansvar för den miljöpåverkan som uppstår i det egna arbetet.
  • Förslag till miljöförbättrande åtgärder skall aktivt uppmuntras, följas upp och genomföras så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt.
  • Dessa åtgärder skall ses som långsiktiga investeringar.
  • Vi skall uppfylla gällande miljölagar, myndighetsbeslut och branschövergripande överenskommelser.